ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ

ԴՊՐՈՑԻ   ՍՈՎՈՐՈՂԻ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՐԳ

 1. Սովորողների ընդունելությունը դպրոց իրականացվում է տնօրենի հրամանով`երեխայի (սովորողի) ծնողի (նրա օրինական ներկայացուցչի) և դպրոցի միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա:
 2. Դպրոցի առաջին դասարան ընդունվում են այն երեխաները, որոնց վեց տարին լրացել կամ լրանում է տվյալ օրացուցային տարվա դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ: Ավելի փոքր տարիքի երեխաների ընդունելությունը դպրոց արգելվում է: Ընդունելությունը դպրոցում, որպես կանոն, կազմակերպվում է երկու փուլով` տվյալ տարվա հունիսի 1-ից, մինչև 30-ը և օգոստոսի 1-ից, մինչև օգոստոսի 31-ը ներառյալ:
 3. Ազգային փոքրամասնությանը պատկանող քաղաքացու երեխաների ընդունելությունը դպրոց կատարվում է նույն կարգով:
 4. Օտարերկրյա քաղաքացիների, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող, երկքաղաքացի անձանց, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ ծնողներից մեկը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, իսկ մյուսը`օտարերկրացի, երեխաների ուսուցման լեզվի ընտրությունը կատարում են երեխաների ծնողները (նրանց օրինական ներկայացուցիչը) անկախ ազգային պատկանելությունից:
 5. Երեխային (սովորողին) դպրոց ընդունելու համար ծնողը դպրոց է ներկայացնում . դիմում, իսկ առաջին դասարան ընդունվելիս նաև բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված լինելու մասին տեղեկանք, 2 լուսանկար 3×4 չափսի, առաջին դասարան ընդունվելիս ներկայացվում է ծննդյան վկայականի բնօրինակը և պատճենը: Տնօրենի <<իսկականի հետ ճիշտ է>> մակագրությամբ պատճենը պահվում է սովորողի անձնական գործում, դպրոցից դպրոց սովորողի տեղափոխման թերթիկը, սովորողի անձնական գործը (առաջինից բարձր դասարաններ ընդունվելիս), տեղեկանք ընթացիկ գնահատականների մասին :
 6. Այլ երկրներից Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձած սովորողի ընդունելությունը դպրոց կատարվում է. կրթության վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերի բացակայության դեպքում՝ միջնակարգ կրթության 1-ին, 2-րդ  աստիճաններում  հետագա ուսումնառության դասարանը չի կարող լինել ավելի բարձր, քան սովորողի տարիքային խմբին համապատասխան դասարանը և որոշվում է տնօրենի հրամանով ստեղծված մասնագիտական խմբի գրավոր առաջարկությամբ` գիտելիքների համարժեքության արդյունքների հիման վրա:
 7. Սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված ընթացակարգը տարածվում է նաև ապրիլի 30-ից մինչև ուսումնական պարապմունքների ավարտը վերադարձած սովորողների նկատմամբ, որոնք մասնակցում են ուսումնական պարապմունքներին և ուսումնական պարապունքների ավարտից հետո հանձնում են գրավոր քննություններ` մանկավարժական խորհրդի կողմից որոշված առնվազն 5 առարկաներից: Քննությունների արդյունքների հիման վրա որոշվում է սովորողի հետագա ուսումնառության դասարանը: Համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում տասնմեկամյա  ծրագրով ուսուցումը ընդհատած սովորողը ուսումը շարունակում է մեկ դասարան բարձր, բացառությամբ 9-րդ դասարան փոխադրվածի, իսկ տասներկուամյա ծրագրով ուսուցումը ընդհատած սովորողը` համապատասխան դասարանում:
 8. Հայաստանի Հանրապետությունում ուսումնառությունն ընդհատած և Հայաստանի Հանրապետությունից արտերկիր տեղափոխված և վերադարձած սովորողը Հայաստանի Հանրապետությունում ուսուցումը շարունակում է իր տարիքային խմբին համապատասխան դասարանում` ներկայացնելով սույն կարգի 5-րդ կետով պահանջվող փաստաթղերը` բացառությամբ սույն կարգի 5-րդ կետի 4-րդ ենթակետի:
 9. 1-ին և 2-րդ դասարանները այլ երկրներում ռուսերենով /կամ այլ օտար լեզվով/ ուսուցմամբ դպրոցներում /դասարանում/ սովորած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների երեխաները Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալիս ուսումը շարունակում են հայերենով ուսուցմամբ համապատասխան դասարանում:
 10. Ուսումնառության ընթացքում առնվազն 5 տարի անընդմեջ այլ երկրներում ռուսերենով /կամ այլ օտար լեզվով/ ուսուցմամբ դպրոցներում /դասարանում/ սովորած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաքացիների երեխաները Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալիս կարող են ուսումը շարունակել ռուսերենով  ուսուցմամբ համապատասխան դասարաններում:
 11. Մնացած դեպքերում այլ երկրներում ռուսերենով /կամ այլ օտար լեզվով/ ուսուցմամբ դպրոցներում /դասարանում/ սովորած Հայաստանի Հանրապետություն քաղաքացիների երեխաները ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալիս կարող են մինչև ուսումնական տարվա ավարտը, իսկ երկրորդ կիսամյակում` մինչև հաջորդ ուսումնական տարվա ավարտը սովորել ռուսերենով  ուսուցմամբ դասարանում` այդ ընթացքում հայերենի իմացությունը ապահովելու և սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո հայերենով ուսուցմամբ դասարան տեղափոխվելու պայմանով:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

II եռամսյակի հաշվետվություն. 2020թ.

I եռամսյակի հաշվետվություն. 2020թ.

IV եռամսյակի հաշվետվություն. 2019թ.

III եռամսյակի հաշվետվություն.2019թ.

II եռամսյակի հաշվետվություն, 2019թ,

Հաշվետվություն I եռամսյակ, 2019թ.

Հաշվետվություն IV եռամսյակ

Հաշվետվություն I եռամսյակ .1-2018

Հաշվետվություն I եռամսյակ 2 2018

Հաշվետվություն IV եռամսյակ.1

Հաշվետվություն IV եռամսյակ.2

Հաշվետվություն III եռամսյակ

հաշվետվություն II եռամսյակ.1

հաշվետվություն II եռամսյակ.2

Բյուջե

նախահաշիվ-2017.1

նախահաշիվ-2017.2

նախահաշիվ-2017.3

նախահաշիվ-2017.4

հաստիքացուցակ-2017

հաշվետվություն 2017-I եռամսյակ1

հաշվետվություն 2017-I եռամսյակ2

հաշվետվություն 2017.3.1

հաշվետվություն 2017.3.2